Bloembladmodel 2018-02-17T15:08:49+02:00

Bloembladmodel

De PGZO is georganiseerd volgens het bloembladmodel: Centraal staat het gemeenteberaad (de stengel) die de kerkenraad voedt. De kerkenraad bepaalt – in en na overleg met de gemeente – het algemene beleid. Elk bloemblad heeft – of krijgt – een kerngroep die het beleid voor hun bloemblad maakt en uitdraagt (en past binnen het algemene beleid).
De bloembladen omvatten de diverse commissies en werkgroepen.

Er zijn zes bloembladen.
Drie ‘primaire’ bloembladen omvatten de kerntaken van onze gemeente en zijn:

  • Vieren
  • Diaconaat & Pastoraat
  • Leren & Ontmoeten

Drie ondersteunende bloembladen zorgen dat deze kerntaken kunnen worden uitgevoerd:

  • Vrijwilligerszorg
  • Communicatie
  • Beheer

Daarnaast zijn er drie dwarsverbanden; dat zijn thema’s die niet bij één bloemblad horen, maar waar meer bloembladen bij betrokken zijn:

  • Oecumene & Externe Samenwerking
  • Jeugdbeleid
  • Multiculturele verdieping

Het jeugdbeleid wordt gecoördineerd door de Kerngroep Diaconaat & Pastoraat. De overige dwarsverbanden worden gecoördineerd door het moderamen.