Zorgzame kerk 2018-02-17T15:47:04+01:00

Brainstormgroep Zorgzame Kerk

De Brainstormgroep Zorgzame Kerk hoort bij het Bloemblad Diaconaat & Pastoraat.

Vanuit Gods liefde en zorg voor deze wereld willen ook wij een liefhebbende en zorgzame kerk zijn. Deze zorg krijgt allereerst vorm in het onderlinge pastoraat. In ontmoetingen delen we ons leven en geven wij onszelf aan elkaar. Deze ontmoeting is altijd wederkerig: we delen vreugde en verdriet en zoeken samen naar de betekenis van ons leven in het licht van Gods Koninkrijk. Zorgzame nabijheid krijgt echter niet enkel gestalte in woorden en aanwezigheid maar ook in praktische daden. Daarom gaat pastoraat nooit zonder diaconaat, het dienen van elkaar.

Sinds 1 januari 2015 is Nederland een Participatiesamenleving; de overheid streeft ernaar iedere Nederlander zoveel als mogelijk is mee te laten doen in de samenleving. Bij de uitvoering van de participatiewet ontstaat er vaak wel spanning tussen het beroep dat de overheid op de eigen ver-antwoordelijkheid van burgers doet en de vaardigheden en mogelijkheden die mensen hebben.

Als kerk willen we mensen inspireren om zorgzaam te zijn in woord, aanwezigheid en daad. De PGZO heeft in 2015 vastgesteld dat wij als geloofsgemeenschap hand- en spandiensten kunnen verrichten maar niet in staat zijn om langdurige of intensieve zorg aan elkaar te bieden. We kunnen wel het volgende doen:

  • informatie verzamelen en doorgeven over ontwikkelingen in de zorg
  • organisaties in kaart brengen waar men terecht kan voor zorg en ondersteuning
  • mensen activeren om zelf de regie te nemen t.a.v. hun zorgbehoeften en om zich weerbaar op te stellen met name richting overheid en zorgprofessionals
  • oog te hebben voor wie buiten of uit de boot valt. M.a.w. signaleren wat niet goed loopt in de zorg hier in Zuidoost en dit aankaarten bij de juiste instanties en personen
  • bij falend overheidsbeleid duidelijk zijn dat we inspringen onder protest

We doen dit als PGZO met elkaar (= uitgangspunt Diaconaat en Pastoraat). Predikanten, Kerngroep Diaconaat & Pastoraat, Pastoraal Overleg en Suriname Antillen Werkgroep hebben hierin een speciale rol. Brainstormgroep Zorgzame kerk (valt onder Kerngroep Diaconaat & Pastoraat) volgt de ontwikkelingen in de zorg, brengt organisaties in kaart, legt contacten met zorgprofessionals en gemeente Amsterdam en geeft aan wat er op dit terrein aangepakt moet worden.